Referat fra årsmøde i Firmaidræt Sønderjylland.

 

Mødet afholdt, tirsdag d. 29 marts 2011 i Aabenraa Svømme og Idrætshal.

 

 1. Konstatering af de stemmeberettigede repræsentanter
  Kredsbestyrelsen:
  Hans Jørgen Christensen, Aabenraa
  Jonny Arnold, Sønderborg
  Ronald Iversen, Bov
  Birthe Gehlert, Haderslev
  Walter Petersen, Tønder

  Repræsentanter fra foreningerne ud over kredsbestyrelsen

  Aabenraa: 2 (Laila Søvhøj og Peter Sølvhøj)
  Sønderborg: 1 (Ove Hansen, IU formand pistol)
  Haderslev: 1 (Kjeld Østergaard, IU formand riffel)
  Bov: 1 (Christian Petersen, revisor)

  Torben Laursen, Dansk Firmaidrætsforbund (ingen stemmeret)

 

 1. Valg af dirigent
  Torben Laursen blev valgt som dirigent
  Dirigenten konstaterede, at årsmødet er lovligt indvarslet. 1. Beretning fra kredsbestyrelsen
  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:
  Det er ikke det store arbejde der har været i kredsen. Kredsen deltager ikke i møder i Dansk Firmaidrætsforbund, da kredsene ikke længere er en del af strukturen i forbundet.

Det eneste mødevirksomhed formanden har deltaget i, er udpegning af modtagere af Sydbanks lederpris på 10.000 kr. Desværre var der ingen indstillinger fra foreningerne i kredsen.- har vi virkelig ingen, som fortjener at blive indstillet til prisen?

Aktiviteterne i kredsen sørger IU formændene for, og der er opbakning til kredsstævnerne, men det virker lidt som om, det er lidt på vågeblus.

Jeg er selv formand for bowling, petanque og krolf. I bowling falder interessen for stævner i weekenden, men til holdturneringen er der stadig opbakning. I petanque er der kun deltagere fra Aabenraa. I krolf prøvede vi et samarbejde med DAI. Det blev et fint stævne med 130 deltagere, men det er sidste gang i et samarbejde med DAI.

 

Der har desuden været afholdt Sønderjysk mesterskab i kegler, pistol og riffel.

 

Vi bør få drøftet, hvordan vi kan få mere gang i stævnerne – f.eks. ved at få invitationer på hinandens hjemmesider.

 

Skydning: Kjeld orienterede om, at der havde været 71 deltagere i kredsturnering i riffel og 21 i pistol. Der holdes afslutning og SM d. 10. april i Bredebro

Bowling: 100 deltagere til SM og 14 hold til kredsturneringen

Kegling: Der har været afholdt SM i Haderslev med 66 deltagere

Fodbold: I forbindelse med det nyligt afholdte DM i indefodbold, havde Ronald sendt invitationer rundt til de sønderjyske foreninger – der deltog 1 hold fra Haderslev – 1 fra Sønderborg – 1 fra Aabenraa og 3 fra Bov. Interessen er tilsyneladende ikke særlig stor – derfor pt ikke grundlag for at invitere til SM i fodbold.

 

Jonny orienterede fra arbejdet i TV syds repræsentantskab. Han og Birthe deltager på skift i møderne. TV syd skal bygge et nyt mediehus i Kolding. Der har været drøftelser om, hvordan TV syd kan sætte mere fokus på de mindre lokalsamfund. Jonny er indstillet til at fortsætte i repræsentantskabet.

Sporeg: den planlagte konference i Leck blev aflyst. Der er mere snak end handling i Sporeg samarbejdet.

Har deltaget i 50 års jubilæum i Flensborg Firmaidræt (Betriebssport).

 

Der var herefter en kort debat om spørgsmålet om markedsføring af stævner. Enighed om, at foreningerne gerne lægger invitationer til stævner på deres hjemmeide, og i den udstrækning der bliver udsendt materialer til klubberne også gerne sende med ud.

Birthe kunne oplyse, at der i gennemsnit er 37 personer inde daghligt og se på deres hjemmeside.

Ronald supplerede med, at der på sidste regionsmøde blev besluttet at invitere til et møde omkring markedsføring af aktiviteter i region syd/sønderjylland.

Det blev besluttet at kredsen betaler udgifterne for de, som vil deltage i mødet.

Ove nævnte, at det måske kunne være en idé at afvikle stævner fredag aften og lørdag – så har deltagerne "fri" om søndagen.

 


 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Jonny Arnold fremlagde det reviderede regnskab, som udviser et underskud på driften på kr. 21.939,82.
  Kredsen formue beløber sig til 168.624,31 kr.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 1. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling

 2. Behandling af budgetforslag

Der er ikke udarbejdet budget. Kassereren anmodede årsmødet om bemyndigelse til, i samråd med formanden, at placere kredsens midler således der kan opnås en højere forrentning.

Årsmødet gav denne bemyndigelse.


 1. Valg i henhold til vedtægterne
  Kasserer: Jonny Arnold

  IU formænd:

Ove Hansen – pistol

Kjeld Østergaard – riffel

Nina Christensen – kegling (Nina var ikke til stede. Formanden kontakter Nina for at høre, om hun ønsker at fortsætte. Hvis ikke, tager Peter Sølvhøj over)

Ronald Iversen – fodbold

Hans Jørgen Christensen – bowling

 

Revisor: Christian Petersen blev valgt

 

Revisorsuppleant: Walter Petersen

 

 

 1. Eventuelt.

En kort drøftelse af indhold og program til formandsmødet.

Sønderborg har haft ansat en lokal person til markedsføring af Bike&Run i 1 måned – herefter skal Carsten Thomsen følge op. Hvis man bruger en sådan model, skal man være opmærksom på, at vedkommende skal have legitimation/visitkort med. PR materialet skal være målrettet den enkelte afviklingsby, og ikke indeholde oplysninger om de andre.

Haderslev har fået invitation til at præsentere sig selv på Lindab

I Aabenraa holdes der pressemøde onsdag d. 30. marts om Xtreme mandehørm

 

 

Torben Laursen, referent