Vedtægter fra 22-02-2018

Vedtægter for Aabenraa Firma & Senior Idræt

§ 1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Aabenraa Firma & Senior Idræt.
Foreningen er stiftet d. 19. januar 1967.

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Aabenraa kommune.

§ 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er, at tilbyde familie- og Firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 4. Organisationsforhold:

Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

§ 5. Medlemskab:

5.1. Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer kan opdeles i: a. Individuelle medlemmer. b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser. c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.

5.2. Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

§ 6. Udmeldelse:

6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen.

6.2. Eventuelle restancer med foreningen skal i samme forbindelse afvikles.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 2. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Valg i henhold til vedtægterne. 7. Eventuelt.

7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før mødet.

7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmers antal.

7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis eller på foreningens hjemmeside.

§ 9. Valg:

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2. Generalforsamlingen vælger 4 personer til bestyrelse, samt godkender udvalgsmedlemmer.

9.3. På ulige år vælges formand og sekretær. På lige år vælges økonomi ansvarlig og næstformand.

9.4. Bestyrelsen består endvidere af formænd af de forskellige udvalg og konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

9.5. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen/udvalg sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

9.6. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer på skift hvert år.

9.7. Øvrige gælder for 2 år ad gangen.

§ 10. Afstemninger:

10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

10.2. Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

10.4. Passive medlemmer har ikke møde- og stemmeret.

10.5. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

10.6. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3. kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§ 11. Bestyrelsen:

11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.

11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.

11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

§ 12. Udvalg:

12.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg. Udvalg kan supplere sig med nye medlemmer

12.2. Udvalg udpeger en formand og denne indtræder i bestyrelsen.

12.3. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser.

§ 13. Ad hoc udvalg:

13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

13.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinjer for disse.

§ 14. Medlemspligter:

14.1. Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

14.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§ 15. Tegningsret:

15.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

15.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

15.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

15.4 Udvalg og aktiviteter som, jf. § 17 fører selvstændigt regnskab er ikke omfattet af den i § 15.3 nævnte solidariske hæftelse for foreningens og andre udvalg/aktiviteters dispositioner.

§ 16. Kontingenter:

16.1. Kontingent fastsættes af udvalgene. I kontingentet skal være inkluderet et af bestyrelsen fastsat beløb til dækning af fælles driftsomkostninger.

16.2. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.

16.3. Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemsskabet i foreningen til førstkommende årsskifte. Såfremt restanceperioden løber over et årsskifte sker sletningen med virkning fra dette.

16.4. Kontingenter gælder som medlemskab hele foreningsåret

16.5. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§ 17. Økonomi for udvalgene:

17.1 Udvalg og aktiviteter kan efter aftale med bestyrelsen føre et selvstændigt regnskab.

17.2 De midler som tilhører udvalg og aktiviteter tilfalder pågældende udvalg og aktivitet i tilfælde af foreningens opløsning.

§ 18. Regnskab og revision:

18.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

18.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget.

18.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 28. februar og underskrives af formand, kasserer og revisor.

18.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

18.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens konti.

18.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 19. Eksklusion:

19.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

19.2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. En anmodning herom skal indsendes til bestyrelsen indenfor den i § 7.3. fastsatte frist for indsendelse af forslag. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 20. Doping:

20.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser godkendt af Dansk Firmaidrætsforbund.

20.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

§ 21. Vedtægtsændringer:

21.1. Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

21.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

21.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 20.2. behøver at være opfyldt.

§ 22. Foreningens opløsning:

22.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

22.2. Generalforsamlingen skal samtidig træffe afgørelse af foreningens formue, denne skal anvendes til velgørende formål i Aabenraa kommune. Her er almindelig flertal tilstrækkelig

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling Den 22-02-2018 ___Torben Laursen Hans Jørgen Christensen______________________ _____________________________ Dirigentens underskrift Formandens underskrift