Referat fra årsmøde i
Firmaidræt Sønderjylland.

Mødet afholdt, torsdag d. 21
marts 2013 i Aabenraa Svømme og Idrætshal.

Årsmødet indledt med
at mindes afdøde formand for Bov Firma Sport, Ronald Iversen

 1. Konstatering af de stemmeberettigede
  repræsentanter


  Kredsbestyrelsen:

  Hans Jørgen Christensen, Aabenraa

  Jonny Arnold, Sønderborg

  Christian Petersen, Bov

  Birthe Gehlert,
  Haderslev

  Toni Chris Nielsen, Tønder  Repræsentanter fra foreningerne ud over kredsbestyrelsen

  Aabenraa: 2 (Laila Søvhøj og Peter
  Sølvhøj)

  Sønderborg: 1 (Ove Hansen, IU formand pistol)


  Haderslev: 1 (Kjeld Østergaard, IU
  formand riffel)

  Tønder: 1 (Knud Boysen)  Torben Laursen, Dansk Firmaidrætsforbund (ingen stemmeret)
 2. Valg af dirigent

  Hans Jørgen Christensen blev valgt som dirigent

  Dirigenten konstaterede, at årsmødet er lovligt indvarslet.
 3. Beretning fra kredsbestyrelsen

  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

  Arbejdet som formand er ikke overvældende. Ingen møder, bortset fra mødet med
  Sydbank om uddeling af lederpris på 10.000 kr. Der var igen i år ingen
  indstillinger fra Firmaidrætten. Det er mærkeligt, at vi ingen har at
  indstille.

Aktiviteterne i kredsen er det IA
formændene der står for, og det er IA formændene der sørger for de Sønderjyskemesterskaber.

Jeg er selv IA formand for
bowling, petanque og krolf. Bowling kører nogenlunde med de samme hold hvert
år, så der trænger til lidt fornyelse. I petanque er der kun deltagere fra
Aabenraa.

Jonny

Sporeg (Sport über die Grenze):Arbejdet
er noget præget af de "tunge" kommandoveje der er i det tyske system. Der er lange kommandoveje i de tyske organisationer.Skoleidrætsdagen er blevet
afviklet, og det er en fornøjelse at se hvordan de 600 skoleelever har en god
dag med masser af aktivitet. Transportomkostninger er store, og der skal
arbejdes med en sponsor til at betale for transporten.Der er blevet afviklet en konference i Flensborg omkring udvikling af regionen. Her blev der forskellige projekter præsenteret, og der blev arbejdet med videre ud vikling af regionen. Et af de forsalg der kom frem var udarbejdelse en APP, som fortæller om de tilbud der er i forskellige områder i regionen. TV syd: afholdt temadag, hvor der skulle findes et emne til en fremtidig udsendelsesrække. Jonny lavede et stort arbejde inden temadagen, og fremlagde et forslag om en udsendelsesrække med fokus på idrætten. Desværre blev i stedet prioriteret en udsendelse om 1864.

Skydning: I turneringen har
deltaget 72 riffelskytter, og 21 pistolskytter. 41 deltog i det afsluttende
stævne, heraf 12 pistolskytter. SM afholdes d. 20. april i Sønderborg

Bowling: Der afvikles holdturnering

Kegling: Der har været afholdt stævne i januar måned.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  Jonny Arnold fremlagde det reviderede regnskab, som udviser et underskud på
  driften på kr. 8.154,60.
  Kredsen formue beløber sig til 155.053,76 kr.

Resultatet for idrætterne var
samlet et underskud på 686,50.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag

  På årsmødet i 2012 blev det besluttet, at der skulle fremsættes forslag om:

sletning § 6.4, stk 6
"Behandling af budgetforslag"

- ændring af § 9.3, 1. sætning, så
den fremover lyder


"Årsmødet vælger en kasserer for to år". En vedtagelse af beslutningen
betyder administrative ændringer i § 15, stk. 1 og stk. 4.

Begge forslag blev enstemmigt
vedtaget.
6. Behandling af budgetforslag

Der er ikke udarbejdet budget. (jf.
ovenstående beslutning)

 1. Valg i henhold til vedtægterne

  Kasserer: Jonny Arnold
  IU formænd:

Ove Hansen – pistol

Kjeld Østergaard –riffel

Nina Christensen – kegler

Hans Jørgen
Christensen – bowling, petanque

 1. Eventuelt.

En drøftelse af indhold og program
til formandsmødet.

Herunder en drøftelse om nogle
spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med indførelse af Firmaidræt Open, som
afløser for DM i firmaidræt. Her er det specielt i de idrætsgrene, hvor der
deltages på baggrund af en klassifikation der kan opstå spørgsmål, når der erfri tilmelding.

Ligeledes blev det drøftet,
hvordan det fremover skal foregå, hvis der skal besluttes ændringer i gældende
spille- og turneringsregler, eller er det den arrangerende forening, evt. i
samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund, som beslutter spille og
turneringsregler for de respektive stævner.

Foreningerne i Sønderjylland
bakker op om udvikling af firmaidrættens stævner, hvilket bl.a. ses af, at både
Aabenraa og Haderslev er med som medarrangør ved det første Firmaidræt Open i
Kolding. I Tønder er det besluttet, at foreningen betaler en bus til at
transportere deltagere fra Tønder frem og tilbage til lørdagens aktiviteter ved
Firmaidræt Open i Kolding.

Der var enighed om at Hans Jørgen
og Torben, på baggrund af debatten formulerer nogle spørgsmål som forelægges på formandsmødet.

En drøftelse om hvordan forsikringsforholdene for skytterne er, når de ikke
længere er medlem af DDS. Haderslev har gennem eget forsikringsselskab
forsikret skytterne (det ansvar den enkelte skytter kan pådrage sig ved at
påføre andre personer skader). I Tønder er foreningen af en forsikring gennem
DDS. Foreningerne sender police til Torben, som afklarer hvad der kræves af
forsikringer for skytterne.

Jonny gjorde opmærksom på
muligheden for at få en erhvervspraktikant ud i foreningen til definerede
opgaver – det kan f.eks. være markedsføring, opsøgende salgsarbejde m.m.

Torben
Laursen, referent