Tidspunkt:
Tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 18.30.

Mødested:
Parkhallen, Fynsvej 49 Kolding.

Deltagere:
Ib Østergaard, Fredericia
Dan Hillgaard, Fredericia
H.C. Jørgensen, Kolding
Anett Bülow, Kolding
Laila Sølvhøj, Aabenraa
Christian Petersen, Bov
Walther Pedersen, Tønder
Knud Boysen, Tønder
Jonny Arnold, Sønderborg
Michael Lamon, Sønderborg
Bo Ravn Bertelsen, Dansk Firmaidrætsforbund

Referent:
Bo Ravn Bertelsen


Dagsorden.
Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.


Formandsmødet den 5. og 6. april 2014.
Bo Ravn fremlagde de væsentligste poster i årsregnskabet. Der var herefter enkelte kommentarer.

Bo Ravn gennemgik herefter programmet til formandsmødet. Under punktet ”forretning i foreningen” vil der være oplæg fra nogle af vores firmaidrætsforeninger, der har haft meget fokus på emnet, men også fra en forening, der har valgt at fokusere mere på den frivillige foreningstanke. Endvidere vil der være oplægsholdere fra Sparta, og den forening der afholder Dana Cup i Hjørring for at give deres syn på emnet.

I forbindelse med lederrekruttering skal vi kåre den forening, der har vundet facebook konkurrencen, og der vil være et oplæg fra en forening, der har haft fokus på lederrekruttering. Endvidere vil der blive givet en kort status over, hvordan det går med forløbet.

Pernille Aude vil holde et oplæg om salgsarbejdet i Dansk Firmaidrætsforbund, og de politiske udvalg vil afslutningsvis fokusere på, hvad deres opgave er i den nye struktur.


Nyt fra foreningerne.
Sønderborg.
Michael Lamon er ny formand i Sønderborg. Foreningen mangler generelt deltagere fra virksomhederne, og vil have stort fokus på det fremover. Sønderborg bliver nok arrangør af Lady Walk i 2015. Endvidere skal foreningen arrangere et lufthavnsløb i Sønderborg Lufthavn. Disse events skal være med til at markedsføre og synliggøre foreningen.

Flere kendte lufthavnsløbet i Billund. Her løber man om natten via startlysene på banen. Der er i øvrigt udsolgt til løbet.

Der er ikke så mange deltagere ved Bike & Run endnu. Michael gjorde opmærksom på, at det kræver tid at få virksomhederne med, og at de bl.a. i den forbindelse savner sælgeren. Kommunen har desværre også skåret tilskuddet til personaleforeningen ned, og det betyder, at de ansatte nu selv skal betale det meste til løbet. Samtidig betyder det sandsynligvis færre deltagere fra kommunen generelt set til foreningens aktiviteter.

Der var en kort debat, om det kunne være en ide, at foreningerne i Landsdelen selv betaler en sælger for i perioder at sælge foreningernes aktiviteter. Der var ikke umiddelbart opbakning til dette.

Afslutningsvis fortalte Jonny, at der nu bliver etableret en kollegaboldbane i Sønderborg. Kommunen har givet 250.000 kr. til projektet, og den lokale erhvervsskole har givet 150.000 kr. Foreningen har i den forbindelse fået lov til at komme på intranettet på skolen med deres aktiviteter, og det er studerende fra skolen, der laver et program, så banen kan blive lejet ud.

Tønder.
Skydning skal i gang igen til efteråret efter stormene egentlig havde ødelagt skydebanen. Man får dog nu Danmarks mest moderne skydeanlæg i Tønder. Badminton og Tour de Pedal begynder sidst i april. Foreningen har fundet en sponsor, der donerer en cykel til cykelløbet. Walter fortalte, at man vil starte dart op, og er ved at forberede sæsonstart i august.

Fredericia.
Ib fortalte, at foreningen brugte mange ressourcer på Firmaidræt Open, ikke mindst fordi man ligeledes havde et arrangement i messecentret. Der var således ca. 135 frivillige i gang denne weekend. Firmaidræt Open gik super godt, selvom der kunne godt have været flere deltagere. Mountain Bike løbet blev vel modtaget, og det vil foreningen fortsætte med efterfølgende. Ib sender konceptet til inspiration for de andre foreninger.

Tilmeldingen til Bike and Run går godt, og der er på nuværende tidspunkt 10-12 flere hold end sidste år. Det er uden tvivl væsentligt, at der har været en intens markedsføring internt i Fredericia Kommune. Foreningen forventer at nå 125 hold. Der er flere fra foreningen, der deltager hos de andre Bike & Run arrangører, ikke mindst for at hente inspiration til deres eget løb.

Ib gjorde opmærksom på, at man er i gang med at lave en ny hjemmeside. Endvidere laver man forskellige koncepter i kollegabold (se herunder).

1. Den normale kollegabold turnering.
2. Turnering uden dommer med mindre pris.
3. Træningsturnering uden service.
4. ”Bøf og bold” i et samarbejd med Cafe Fic.

Foreningen har et godt samarbejde med Fredericia Idrætscenter. Centret har 1200 medlemmer i Fitness, og vil gerne samarbejde i eksempelvis badminton og kollegabold. Det giver forhåbentlig flere medlemmer til foreningen.

Linedance er i øvrigt en stor succes og har nu 65-70 medlemmer. Det er en rigtig god afdeling, der meget gerne hjælper til ved andre arrangementer.

Kolding.
Alt går fint, og tingene fungerer, som det plejer. Kollegabold arbejdes der ihærdigt på at få op at køre. Der er enkelte problemer med kollegaboldbanen, men der er jo en garanti på banerne. Banen
ser ellers generelt fin ud. Idræt om dagen er ca. 1500 medlemmer, og det går rigtig godt. Ikke mindst på grund af de dygtige instruktører. H.C. fortalte, at de har flere store mountain bike foreninger i området, så det vil være svært at få en sådan aktivitet op at stå. Ib gav udtryk for, at foreningen efter deres succes ved Firmaidræt Open, vil forsøge at få aktiviteten op at stå i Fredericia, og opfordrede Kolding til at overveje det igen, der er uden tvivl mange virksomheder, der har medlemmer der dyrker Mountain Bike.

Aabenraa.
Det går rigtig godt. Foreningen har en stor afdeling med krolf, og der deltager over 100 svømmere i svømmeaktiviteterne. Endvidere er der kegler og badminton på programmet. Der er i øvrigt solgt 450 billetter til Extreme Mandehørm, og det endda uden nogen markedsføring overhovedet, så der bliver uden tvivl udsolgt.

Bov.
Christian gjorde opmærksom på, at foreningen bliver nedlagt den 1.juli 2014, men man fortsætter aktiviteterne i et udvalg under Aabenraa. Bowling og svømning er således stadigvæk på programmet. Forhåbentlig kan sammenlægningen være med til at frigøre kræfter til andre aktiviteter i Bov.


Lederrekruttering.
Bo Ravn opfordrede foreningerne til at have fokus på facebook, som en del af lederrekrutteringen. Initiativet skal give inspiration og motivation til at arbejde med rekruttering og markedsføring på en for mange ny og anderledes måde. Samtidig er der undersøgelser, der viser, at de foreninger der har fokus på de sociale medier, har nemmere ved at rekruttere frivillige.

Herefter gennemgik han et diasshow om lederrekrutteringsforløbet, og opfordrede foreningerne til at melde tilbage, om de gerne vil påbegynde dette.


Erhvervsskolerne.
Bo Ravn gav en kort status på området. Han fortalte bl.a. at Firmaidræt Odense og Firmaidræt Hillerød har god succes med at lave ”undervisning” på skolen. I Odense er der flere elever fra
en stor erhvervsskole i byen, der deltager i foreningens ”normale” fodboldturnering, og som spiller badminton samt billard i foreningen. På Vestfyn har man lejet lokaler til Handelsskolen, og håber, at de på sigt vil deltage i eksempelvis Vintercuppen. FSKBH og Firmaidræt Køge har haft stor succes med at indkalde til fodboldstævne for henholdsvis erhvervsskolerne i StorKøbenhavn og produktionsskolerne på Sjælland og Øerne. I Frederikshavn har man en aftale med skolerne om, at de kan deltage i foreningens aktiviteter mod, at hver elev betaler 25 kr. per gang. Det er reelt gratis for
eleverne, da regningen ender hos skolen. I Horsens har elevrådet ønsket, at der skal laves en trekamp hos foreningen i billard, dart og bordtennis. Sidste år var der mere end 200 hold i ES-cuppen,
og vi forventer, at der deltager endnu flere næste år. Det næste store indsatsområde bliver høvdingebold, der starter i marts/april 2014. Bo Ravn fortalte endvidere, at det på repræsentantskabsmødet 2013 blev besluttet at oprette en pulje bestående af halvdelen af det beløb, som foreningerne tidligere har fået udbetalt automatisk pr. indberettet medlem. Foreningerne kan ansøge om aktivitetstilskud fra puljen forud for afvikling af en aktivitet målrettet erhvervs- og produktionsskolerne.

Efter organisations- og strukturændringerne drøfter vi i øjeblikket om følgende vil være en god ide: Hvis foreningerne har problemer med at få kontakt til skolerne, kan I kontakte Merete. Hun vil gerne tage den første kontakt til skolen, og være med ved det første møde. Det efterfølgende arbejde med aktiviteter til eleverne, markedsføring, udvikling af foreningen osv, kan I som sædvanlig få hjælp af den lokale foreningskonsulent. Meretes ”hjælpepakke” fremgår af nedenstående:

1. Merete tager den første kontakt til skolen og foreningen og aftaler et møde.
2. På mødedagen vil Merete gerne mødes med jer inden I tager op på skolen, så I kan aftale nærmere om bl.a. aktiviteter. Efter mødet holder I en kort evaluering, hvor I drøfter det videre arbejde.

Der var en positiv indstilling til ovenstående ved mødet.

H.C. gjorde opmærksom på, at han i nærmeste fremtid har et møde med IBC Kolding. Ved mødet deltager den sundhedsansvarlige fra skolen og elevrådet. H.C. forventer meget af mødet, og glæder sig til at tilbyde eleverne aktiviteter.

I Sønderborg har foreningen har haft en erhvervspraktikant ansat i 3 uger. Han har nu givet sit bud på, hvad foreningen skal tilbyde eleverne på skolen. Det arbejdes der nu målrettet på i Sønderborg. Man forventer sig meget af den tidligere nævnte aftale om kollegaboldbanen med erhvervsskolen.


Næste møde.
Det næste møde i regionen skal være i november 2014. Det skal afholdes i Aabenraa, og Bo Ravn aftaler en dato med Hans Jørgen fra foreningen. Der var en kort drøftelse af, om der skal være et Landsdel Syd møde hvert år. Den generelle holdning var, at der altid skal være et før repræsentantskabsmødet, og der også skal være et de andre år, hvis der er tilstrækkeligt med indhold til det.


Eventuelt.
IB gjorde opmærksom på, at DGI og Firmaidrætten har indgået et samarbejde om et stævne og turneringsplanlægnings program. Det ser super godt ud, og er meget funktionelt.

Udover get online, er der nu et nyt hjemmeside tilbud til foreningen. Den nye udbyder er Lait fra Odense. Det nye hjemmeside system kan lidt flere ting og er mere dynamisk. Der er i øjeblikket nogle foreninger, der kører test på det nye system.

Der er stortræf den 26. og 27. september 2014. Det er blevet lidt dyrere, men støt nu op om det. Det blev desværre aflyst i 2012 på grund af for få tilmeldte.

Ib fortalte videre, at styrelsen har godkendt det nye set up for seniorsporten. Der vil derfor komme nye associeringsaftaler. Foreningerne vil naturligvis få yderligere besked om dette.

Der var afslutningsvis en drøftelse af reglerne ved Firmaidræt Open i bowling. Der var nogle hold, der havde fået lov at fortræne, mens andre ikke havde. Den generelle holdning var, at det er meget væsentligt, at der er styr på reglerne i de enkelte idrætsgrene. Ib fortalte, at man arbejder videre med det.

Enkelte foreninger gav udtryk for, at det er problematisk, at firmaidrætsforeningerne ikke længere kan hædres i de enkelte kommuner, fordi der ikke længere er DM-stævner. Det er ellers med til at skabe synlighed. Samtidig er det væsentligt, at aktiviteterne ligger tæt på hinanden, det var ikke helt tilfældet i Kolding.

Sønderborg opfordrede de andre foreninger til at overveje at kontakte jobcentret i de enkelte kommuner. Foreninger har flere gange haft erhvervspraktikanter ude til at lave opgaver i foreningen. Eksempelvis i forbindelse med en indsats på erhvervsskoleområdet.