Bylderup Bov den 25. februar 2020

Referat

 

Aabenraa Firma & Senior Idræt

Generalforsamling torsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00

på Rødekro Kro.

 

Formand Peter Sølvhøj bød velkommen det er nr. 53 i rækken.

Der var fremmødt 45 pers.

Vi startede med et øjebliks stilhed for at mindes de medlemmer vi har mistet i løbet af året.

 

Dagsorden

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Eventuelt.

 

Ad.1.

Der var 44 stemmeberettigede medlemmer.

 

Ad.2.

Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Christensen (Sjønne). Sjønne takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet på hjemmesiden og Ugeavisen

Ad. 3.

Velkomst til alle.

Så er der igen gået et år, så er der tid til at se tilbage på året der gik, det er nu sæson nr. 52 vi er i gang med, og mit første år som formand.

Vi har i 2019 fået to nye idrætsgrene Motions cykling og Multimotion og begge to går rigtig godt. Her søgte vi Lokalforeningspuljen om penge til opstart, vi fik bevilget penge til begge idrætsgrene.

Ellers har det været et lidt stille år, der er ikke sket så meget, idrætsgrenene kører godt, det er dejligt at der er gang i dem.

Jeg vil sige stor tak til AASB for at jeg måtte deltage ved jeres årsafslutning, det er rigtigt fint at komme ud og hilse på medlemmerne, jeg håber at jeg kan komme rundt og hilse på ved alle de andre idrætsaktiviteter.

Tak til Sportscentrum og bowling afdelingerne for at Laila og jeg måtte være med til den årlige sponsormiddag.

Vi har deltaget på en del møder både lokalt, i Regionen og på landsplan.

Økonomi bliver gennemgået af den økonomiansvarlige, men kan godt røbe

at det går godt.

Vi har sagt farvel til Generalsekretær Jan Steffensen, her er der ansat en ny og denne gang en kvinde Mette Mandrup fra Slagelse.

Xtreme Mandehørm blev afholdt for 9 gang. Det gik rigtigt godt med 839 deltagere og stadig det største antal under Dansk Firmaidræt, det der begyndte i 2011 som det mindste løb har vokset lige siden.

Der skal lyde en kæmpestor tak til den nye styregruppen der sagde ja til at være med i år og de fortsætter også i 2020.

Vi startede med ca. 46.000 kr. på Mandehørm kontoen så vi havde noget at starte op med, den er nu en del større men det kan I jo se i regnskabet.

Derudover overtog vi også en container med materialer, her har vi igen kunnet lave aftale om at den må stå ved HFR som tidligere.

Så skal der også lyde en kæmpestor tak til alle hjælpere, uden jer var det ikke lykkedes.

Igen i år har vi brugt det fælles medlemsregistrering, det betyder at vi ikke umiddelbart kan sammenligne tal, desuden har vi ryddet op i de forskellige idrætsgrene som ikke er aktive mere.

Tak til dig Laila for at du har påtaget dig opgaven med at styre medlems registreringen.

Samarbejde med Dansk Firmaidræt fungerer også rigtig fint, der er nye strategier for fremtiden, vi må se hvad de indebærer.

Der er ikke mange aktiviteter vi deltager i uden for Aabenraa, dog ved jeg at Krolf tager ud til en del stævner i Sønderjysk Krolf Union, som er et samarbejde mellem 9 Sønderjyske byer.

På generalforsamlingen sidste år lykkedes det ikke at få valgt en ny næstformand, men et stykke hen på året sagde Harry Hansen ja til at træde ind som ny næstformand, tak til dig Harry.

Til slut en stor tak til alle for et godt samarbejde ikke mindst til forretningsudvalget, bestyrelse og udvalgsmedlemmer for deres store arbejde og til alle jer der er mødt op i dag. Samt til Sportscentrum, Arena Aabenraa, Agoraen, Løjthallen, Folkehjem og Rødekro kro.

Samtlige beretninger blev herefter godkendt.

 

Ad. 4.

Den økonomiansvarlige fremlage regnskabet, der var et enkelt spørgsmål til regnskabet, Anton svarede på dette og herefter blev regnskabet godkendt.

 

Ad. 5.

Ingen indkommende forslag.

 

Ad.6.

 

Forretningsudvalg: Næstformand Harry Hansen var på valg,
Henrik Lentz Skøtt blev valgt til ny næstformand.

Økonomi ansvarlig Anton Christensen var på valg,
Anton blev genvalgt

                                  

 

Badmintonudvalg: Leif H. Iversen og Svend Jensen
Pickleball

 

Bowlingudvalg: Rasmus Jørgensen, Marianne Jørgensen,
Hans Jørgen Christensen.

 

Bov: Christian Petersen, Erik Petersen, Jørgen Pedersen
og Rita Wind

 

Fiskeri: Harry Christiansen, Gerhard Høstmark

 

Idræt om dagen: Lilly Andersen og Paul Kaltoft

AASB: Søren Holst og Poul Kaltoft

 

Krolf: Søren Holst, Frida Callesen, Lilly Andersen,
Erna Holm, Anton Christensen og Laila Sølvhøj

 

Motionssvømning: Erna Holm og Grete Jørgensen

 

Motionscykling: Peter Sølvhøj, Olaf Lagoni og Laila Sølvhøj

 

Multimotion: Laila Sølvhøj og Bjarne Schmidt

 

Petanque: Lilly Andersen, Hans Jørgen Christensen
og Ib Paulsen.

 

Revisor: Søren Holst 2 år.

 

Ad.7.

Her i maj måned i år går Senior bowl bustur til Berlin der er pt. tilmeldt 47 pers., man kan henvende sig til Lis eller Linda om turen.

AASB og IOD skal være 2 forskellige idrætsgrene i Bladet.

Vedr. Krolf halter det lidt med spillere til indendørs krolf, de vil gerne have der kommer flere med.

Fra marts 2020 starter petanque igen med rødvins petanque.

Vedr. badminton er der kun udlejet en bane fra kl. 21.00 – 22.00.

Peter fortalte lidt om Ladies Mude Race & Xtreme Mandehørn, der kommer nye tiltag i målområdet m.m.

Der blev forespurgt om noget mere aktivitet i Fiske afdelingen, der sker ikke meget, og ikke efter at de ikke kan få det store tilskud mere, den skal jo hvile i sig selv, Peter kontakter Harry vedr. dette.

Formanden takkede alle der var fremmødt, en tak til dirigenten for hvervet, det blev kvitteret med en vingave.

 

Efter mødet var Aabenraa Firma & Senior Idræt vært ved smørrebrød og drikkevarer.

 

Referent

Laila Sølvhøj

Sekretær

 

 

 

 
__________________ _______________________________

             

Peter Sølvhøj, formand Hans Jørgen Christensen, dirigent