Vedtægter for Firmaidræt Sønderjylland

 

 

 • 1. Samarbejdsorganets navn:

                                            Samarbejdsorganet navn er Firmaidræt Sønderjylland.

 

 • 2. Hjemsted:

                                            Sønderjylland. (Sønderborg, Tønder. Aabenraa og Haderslev kommuner)

 

 • 3. Samarbejdsorganets formål:

                                            Formålet er gennem samarbejde og koordination med de tilsluttede

                                            foreninger at fremme interessen for idræt, motion og samvær.

 

 • 4. Organisationsforhold:

Foreningerne i kredsen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, bestemmelser og retningslinier.

 

 • 5. Medlemskab:

Kredsen kan optage foreninger i hjemstedsområdet, som er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund. Optagelse af nye foreninger kan kun ske på kredsens årsmøde og skal ske med 100 % enighed.

                                            Kredsen består af: Bov Firma Sport, Haderslev Familie og Firma Sport,

                                            Aabenraa Firma Idræt, Firmasport Tønder og Sønderborg Familie og Firma Sport.

 

 • 6. Ordinært årsmøde:

                      6.1.                Kredsens årsmøde holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes

med mindst 14 dages varsel, bilagt dagsorden, revideret regnskab samt indkomne forslag.

 

                      6.2.                Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være kredsformanden i hænde

                                            senest ved udgangen af januar måned.

 

                      6.4.                Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Konstatering af stemmeberettigede repræsentanter.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra kredsbestyrelsen.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg i henhold til vedtægterne
 7. Eventuelt.

 

                      6.5.                Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

 

6.6.        Ekstraordinært årsmøde holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 3 foreninger stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel bilagt dagsorden.

 

 • 7. Møde- og stemmeberettigede:

                      7.1.                Møde- og stemmeberettigede på kredsens årsmøde med hver 1 stemme er:

 1. Kredsbestyrelsen
 2. 3 repræsentanter pr. forening.
 3. IU formændene

 

                      7.2.                Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

 

                      7.3.                Mødeberettigede, men uden stemmeret er:

 1. Ad hoc grupper/personer.
 2. Revisorer/revisorsuppleant.
 3. Inviterede gæster.
 4. Bestyrelse og medlemmer af foreningerne.

 

 • 8. Afstemninger:

                      8.1.                Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal

                                            ved ændringer i vedtægterne.

 

                      8.2.                Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 stemmeberettiget repræsentant

                                            kræver det.

 

8.3.        Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 6.1.

 

                      8.4.                Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under dagsordenens pkt.

                                            eventuelt.

 

 • 9. Valg:

                      9.1.                Valgbare er kun de af den enkelte forening udpegede repræsentanter.

 

9.2.        Årsmødet vælger:
IU formænd i relevante idrætsgrene efter indstilling fra det pågældende idrætsudvalg.
Én kasserer.                                       

                     

                      9.3.                Årsmødet vælger én revisor for to år. Samtidigt vælges en revisorsuppleant,

                                            der indtræder i tilfælde af forfald.         

 

 • 10. Kredsens opgaver:

10.1.      Kredsen skal  fremme og styrke samarbejdet med foreningerne i området.
Dette kan ske i et samarbejde med DFIFs konsulenttjenester.

 

10.2.      Kredsen kan optræde som forhandlingsorgan overfor offentlige instanser i sager af fælles interesse samt være samarbejdsorgan overfor øvrige organisationer i området.

 

10.3.      Kredsen kan medvirke til ledelsesudvikling ved bl.a. at:
- planlægge og afvikle lederkurser
- planlægge og afvikle seminarer for ledere i foreningerne og kredsen.

              

 • Kredsen kan stå for koordinering af idrætslige og andre aktiviteter.
 • Kredsen kan tage initiativ til møder med henblik på drøftelse af såvel organisatoriske og idrætslige emner.

                     

 

 • 11. Kredsbestyrelsen:

11.1.      Kredsbestyrelsen består af formændene for de foreninger der er tilsluttet kredsen, jf. § 5, samt den iht § 9.2 valgte kasserer.
Den valgte kasserer kan være én af formændene.

 

11.2.      Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

                                           

11.3.                     IU formændene kan deltage i kredsbestyrelsesmøderne og inviteres til disse.

                      11.4.              I tilfælde af forfald blandt kredsbestyrelsesmedlemmerne kan foreningerne sende                                   en suppleant.

11.5.      Det er tilladt for foreningerne at have en ekstra repræsentant med til
kredsbestyrelsesmøderne.

11.6.      Ved afstemninger i kredsbestyrelsen er det de i § 11.1 og § 11.4 nævnte der har stemmeret.

11.7.      Alle afgørelser i kredsbestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et medlem af kredsbestyrelsen kan altid kræve skriftlig afstemning.


 • 12. IU formændenes opgaver.
  12.1 IU formændene opgaver er at:
                - iværksætte aktiviteter i den pågældende idrætsgren
                - planlægge og indkalde til de nødvendige møder til planlægning og fastsættelse af
                  turnusplan for Sønderjyske Mesterskaber
                - indkalde til møder til drøftelse af forslag til DFIFs idrætsårsmøder                                                     

 

 • 13. Øvrige udvalg:

                      13.1.              Kredsbestyrelsen udpeger de for udvikling nødvendige og ønskelige antal ad hoc

                                            grupper/personer samt fastsætter gennem kommissorier arbejdets tidsmæssige

                                            udstrækning og økonomiske rammer.

 

                      13.2.              Hertil kan også udpeges personer udenfor kreds- og foreningsledere.

                                           

 • 14. Tegningsret:

                      14.1.              Kredsen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift

                                            af formand og kasserer.

 

14.2.                     Kredsen hæfter kun med sin formue og bestyrelse, udvalg og tilsluttede foreninger        hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.

 

 • 15. Regnskab og revision:

                      15.1.              Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en

                                            status underskrevet af formand, kasserer og den valgte revisor.

 

                      15.2.              Kredsens kasserer er ansvarlig overfor kredsbestyrelsen for den daglige regn-

                                            skabsføring, og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på årsmødet.

 

                      15.3.              Til samtlige møder i kredsbestyrelsen skal der foreligge en af kassereren udarbej-

                                            det regnskabsoversigt.

 

                      15.4.              Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde og aflægger rapport til

                                            kredsbestyrelsen.

 

 • 16. Vedtægtsændringer:

                      16.1.              Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel kredsbestyrelse som

                                            foreninger.

 

16.2.      Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på årsmødet.

                                           

Vedtaget på kredsens årsmøde den 11.marts  2009 til ikrafttræden 1. januar 2010

                      med ændringer vedtaget på årsmødet d. 21. marts 2013

 

 

                      Torben Laursen_____________                                                          Hans Jørgen Christensen

                                                Dirigent                                                                                                Formand